Топ-100
Back

ⓘ Treball de recerca. El treball de recerca, també conegut com a TdR o com a TR, pot estar emmarcat dins duna matèria o pot ser interdisciplinari. Lhan de fer tot ..
                                     

ⓘ Treball de recerca

El treball de recerca, també conegut com a TdR o com a TR, pot estar emmarcat dins duna matèria o pot ser interdisciplinari. Lhan de fer tots els alumnes de Batxillerat de Catalunya del Sud, preferentment durant el segon curs del cicle, o durant el tercer trimestre del primer curs. Equival a dos crèdits del currículum i representa el 10% de la qualificació final de 2n de Batxillerat. La seva durada depèn del calendari prèviament establert. En la realització del treball de recerca, cada alumne/a comptarà amb un professor/a-tutor/a que lorientarà i en farà el seguiment.

Està constituït per un conjunt dactivitats executades per lalumnat, estructurades i orientades la investigació, sobre un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix. Això suposa, en molts casos, la realització dactivitats de camp i no només dactivitats de recerca bibliogràfica.

                                     

1. Organització

Lorganització del treball de recerca suposa prendre decisions en làmbit del centre, per part de la coordinació pedagògica, dels departaments didàctics i del professorat. La coordinació pedagògica és responsable destablir el marc general, les característiques i els criteris davaluació dels treballs de recerca, i dinformar-ne posteriorment; dorganitzar lelecció i assignació de treballs de recerca, tant per part dels alumnes com per part del professorat que haurà de tutoritzar-los i avaluar-los; dorganitzar els processos de seguiment i avaluació daquests treballs.

Els departaments didàctics són responsables de concretar el tipus i les característiques dels treballs que es poden tutoritzar des de cada departament i facilitar la tria de treballs per part dels alumnes, tot orientant-los sobre els objectius que poden assolir, el tipus de recerca que hauran de realitzar, les hipòtesis més pertinents, etc.

La tasca dels professors/es encarregats dorientar i assessorar els alumnes en la realització del treball de recerca consisteix a ajudar lalumnat a concretar el tema del seu treball, els objectius a què aspira, la metodologia a emprar, laplicació destratègies, etc., així com, per mitjà de trobades periòdiques, laccés de lalumnat a lassessorament i lorientació sobre ladequació de la metodologia emprada, els resultats parcials assolits, els recursos utilitzats., en relació amb els objectius del treball.

                                     

2. Característiques

 • Cada alumne/a tindrà un tutor per dur a terme el treball de recerca
 • Presentació escrita i oral. Shan daprovar els dos apartats.
 • Savalua la implicació de lalumne durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.
 • El tema lescull lalumne/a i pot ser duna matèria o pot ser interdisciplinari.
 • Qualificació dun 10% del batxillerat.
 • La metodologia és diferent segons el tipus de treball: científic, tecnològic, estadístic, artístic, literari, històric, etc.
 • Nivell de recerca adequat al curs
 • Es tracta d’un treball individual.
                                     

3. Desenvolupament

El treball de recerca es desenvolupa seguint una llista de fases:

 • Elecció del tema i la qüestió a investigar.
 • Plantejament d’hipòtesis o objectius inicials.
 • Presentació de l’informe de tipus escrit i oral.
 • Processament de la informació.
 • Planificació de la recerca.
 • Revisió de la feina feta.
 • Síntesi dels resultats de la investigació i elaboració de conclusions.
 • Cerca d’informació.
                                     

4. Avaluació

Lorientació inicial a lalumnat sobre el treball de recerca ha dincloure informació sobre els criteris, el calendari i els instruments establerts per a lavaluació del treball. Aquesta consta de dues parts:

 • Seguiment del treball per part del professor/a-tutor/a i avaluació formativa.
 • Presentació del treball i avaluació final.
                                     

5. Enllaços externs

 • Com es fa el Treball de Recerca. EDU365.
 • Blog sobre Treballs de Recerca de La Salle.
 • Exemple de Treball de Recerca
 • Propostes de temes i tutories virtuals.
 • Departament deducació de la Generalitat de Catalunya.
 • El Treball de Recerca. Què és? Com es fa?.