Топ-100
Back

ⓘ Humitat. La humitat o humiditat és la quantitat de vapor daigua present a laire. En el sistema internacional dunitats es pot expressar en grams daigua per metre ..
                                               

Temperatura (desambiguació)

"Temperatura" té aquests significats: Temperatura, propietat física dun sistema que és la base de les nocions de calor i fred Temperatura termodinàmica o Temperatura absoluta, temperatura expressada en lescala absoluta o Kelvin, els valors de la qual són inferiors en 273.15 graus als de lescala Celsius, i el 0 de la qual constitueix el límit inferior absolut de les temperatures possibles. Temperatura de color, temperatura absoluta del cos negre per la qual les ordenades de la corba de distribució espectral de lemissió són aproximadament proporcionals a les de la radiació considerada. Tempe ...

Humitat
                                     

ⓘ Humitat

La humitat o humiditat és la quantitat de vapor daigua present a laire. En el sistema internacional dunitats es pot expressar en grams daigua per metre cúbic daire, o en percentatge de la humitat total que pot contenir laire la temperatura en què ens trobem.

                                     

1. Humitat ambiental

Es denomina humitat ambiental la quantitat de vapor daigua present en laire. Es pot expressar de forma absoluta mitjançant la humitat absoluta, o de forma relativa mitjançant la humitat relativa o grau dhumitat. La humitat relativa és la relació percentual entre la quantitat de vapor daigua real continguda per laire i la que hauria de contenir per saturar-se a idèntica temperatura, per exemple, una humitat relativa del 70% vol dir que la totalitat de vapor daigua el 100% que podria contenir laire a aquesta temperatura, solament té el 70%.

                                     

2. Humitat relativa

La humitat relativa és la relació de la pressió parcial de vapor daigua en una mescla daire-aigua la pressió de vapor saturat daigua a una temperatura prescrita. La humitat relativa de laire depèn no només de la temperatura sinó també de la pressió del sistema dinterès.

                                     

2.1. Humitat relativa Definició

La humitat relativa ϕ {\displaystyle \left\phi \right} duna barreja daire-aigua, és definida per la relació de la pressió parcial del vapor daigua H 2 O) e w {\displaystyle \left{e_{w}}\right} en una mescla de pressió de saturació daigua e ∗ w {\displaystyle \left

                                     

2.2. Humitat relativa Dependència de la pressió

La humitat relativa dun sistema daire-aigua és dependent no només de la temperatura sinó també de la pressió absoluta del sistema estudiat. Aquesta dependència es demostra considerant el sistema daire-aigua que es mostra a continuació. El sistema és tancat és a dir, no importa que entra o surt del sistema.

Si el sistema a lEstat A sescalfa isobàricament escalfament sense canvi en la pressió del sistema, llavors la humitat relativa del sistema disminueix pel fet que la pressió de vapor saturat daigua augmenta amb la temperatura creixent. Això es mostra a lEstat B.

Si el sistema a lEstat A es comprimeix isotèrmicament compressió sense canvi en la temperatura del sistema llavors la humitat relativa del sistema augmenta a causa del fet que la pressió parcial de laigua en el sistema augmenta amb laugment de la pressió del sistema. Això es mostra a lEstat C.

Per tant un canvi en la humitat relativa pot explicar-se per un canvi en la temperatura del sistema, un canvi en la pressió absoluta del sistema, o un canvi en les dues daquestes propietats del sistema.                                     

2.3. Humitat relativa Conceptes relacionats

El terme de la humitat relativa es reserva per als sistemes de vapor daigua en laire. El terme de la saturació relativa sutilitza per descriure propietats anàlogues per a sistemes que tenen una fase condensable diferent de laigua en una fase no condensable que no sigui aire.

                                     

2.4. Humitat relativa Altres factors importants

Un gas en aquest context es coneix com saturat quan la pressió de vapor daigua en laire està en equilibri amb la pressió de vapor del vapor daigua la temperatura de la barreja de gas i vapor daigua; aigua líquida i el gel, la temperatura apropiada deixarà de perdre massa per levaporació quan sexposi a laire saturat. També pot correspondre la possibilitat de la formació de rosada o de boira, en un espai que no té les diferències de temperatura entre les seves porcions.

                                     

3. Humitat absoluta

Sexpressa per la massa de laigua quilograms en un volum metre cúbic daire.

El càlcul és: m w {\displaystyle m_{w}}, per metre cúbic daire, v a {\displaystyle v_{a}}.

A H = m w v a {\displaystyle AH={m_{w} \over v_{a}}}

El valor de la humitat absoluta canvia dacord amb la pressió.

                                     

4. Mesura i regulació de la humitat

Hi ha diversos aparells per mesurar la humitat. Un dells és el psicròmetre basat en la diferència entre un termòmetre sec i un dhumit. Els altres són higròmetres directes. També es mesura a través de satèl lits geoestacionaris.

Els deshumidificadors assequen laire capturant-ne la humitat.

                                     

5. La humitat en la piròlisi

És el segon factor més influent en la piròlisi i el que està més relacionat, tot i que indirectament, amb la temperatura de piròlisi.

És important saber el percentatge d humitat del residu a estudiar, ja que és un factor determinant quan es pretén adoptar com a tractament intermedi la incineració, ja que la quantitat de combustible necessari per al procés variarà segons el contingut dhumitat del residu. Això és així perquè normalment la piròlisi de partícules humides, té lloc a temperatura més baixa de la fixada, ja que part del calor subministrat, sempra en evaporar la humitat de la mostra. També influeix sobre la composició del gas de sortida, fins i tot desplaçant algunes reaccions. En general saccepten humitats dentre 10 i 20% per llits mòbils i fins al 40% per llits fluids.

                                     

6. Enllaços externs

 • Glossary definition of psychrometric tables Arxivat 2005-01-22 a Wayback Machine. - National Snow and Ice Data Center
 • Glossary definition of specific humidity Arxivat 2005-08-11 a Wayback Machine. - National Snow and Ice Data Center
 • Glossary definition of absolute humidity Arxivat 2002-12-07 a Wayback Machine. - National Science Digital Library

Viccionari

                                     
 • La humitat relativa depèn de la temperatura i la pressió del sistema d interès. Es requereix menys vapor d aigua per aconseguir una elevada humitat relativa
 • Físicament l humus ajuda a retenir la humitat incrementant la microporositat, i facilita una bona estructura del sòl. Químicament l humus incorpora oxigen
 • of Dutch physical stature from the late - Middle Ages to the present Econ Hum Biol, 2, 1, 2004, pàg. 45 55. DOI: 10.1016 j.ehb.2003.11.001. PMID: 15463992
 • temperatures poden augmentar o descendir bruscament. En general, a causa de la humitat més alta i la seva manca d estabilitat que pot donar variacions relativament
 • de desenvolupament humà IDH, HDI és una estadística composta utilitzada per classificar països per nivell de desenvolupament humà considerada com
 • La teoria dels humors o teoria humoral és una doctrina mèdica atribuïda a Hipòcrates de Kos per explicar la diferent personalitat dels individus i etiologia
 • Les zones humides són zones de terreny inundades o amarades d aigua, naturals o artificials, permanents o temporals, amb aigua estancada o fluent, dolça
 • Martí l Humà o l Eclesiàstic, anomenat també Martí I d Aragó i Martí I de Catalunya - Aragó Perpinyà, 29 de juliol de 1356 - Barcelona, 31 de maig de 1410
 • La geografia humana és la part de la geografia que estudia els elements del paisatge que han estat creats per les societats humanes, ja sigui en l actualitat
 • gran i constant humitat del bosc. Els Epífits, incloent les molses, són abundants. Com que aquestes plantes no tenen accés a la humitat del sòl depenen

Users also searched:

...
...
...