Топ-100
Back

ⓘ Santa Obina. Es tracta dun mas de planta rectangular, amb coberta a dues vessants i amb altres edificacions adossades. El tret més característic daquest edifici ..
Santa Obina
                                     

ⓘ Santa Obina

Es tracta dun mas de planta rectangular, amb coberta a dues vessants i amb altres edificacions adossades. El tret més característic daquest edifici és el lloc on es troba construït, aprofintant un fort desnivell del terreny, la qual cosa obliga a que lentrada principal es trobi situada al nivell de la planta superior i per sota hi hagi les altres dependències, antigament destinades una part, al bestiar. Cal dir que ledifici està en desús i això accelera el procés denrunament.

La porta principal és de fusta, rectangular i amb els brancals i la llinda de pedra. Per sota la llinda, es pot veure la biga de fusta, ja que ha saltat una part de la pedra i el revestiment del mur. Hi ha el número 36 al costat de lentrada. Pel que fa a finestres, la façana només nhi ha una, envoltada en pedra. En trobem més al costat esquerre, en un cos de dues plantes, adossat perpendicularment. Darrere daquest hi ha una altra amplicació, duna sola planta, destinada possiblement a corral.

Per la part posterior, adossats la façana, es veuen quatre contraforts que sostenten lestructura. Hi ha també petites obertures, algunes delles de construcció simple.

El parament és arrebossat gairebé en tots els murs, algunes parts es deixa veure la pedra. A linterior, lestructura ha sigut sempre la mateixa, no shi han fet gairebé mai remodelacions.

En front de la casa hi ha la pallissa, amb vessants a laterals i els sotres i bigues de fusta. Les parets són de maçoneria i la part superior de la columna central és feta de rajols. Encara conserva part de la barana de fusta però està en molt mal estat.

                                     

1. Història

Lorigen més remot es troba en lantiga capella eremítica dedicada a Sant Albí o Albina. Un testament del mas Regàs consigna una deixa al 1278 a Santa Albina. En el 1286 Guerau Cortina i Elisenda sa muller venen una peça de terra a Pere Regàs, de Lliors, anomenada Santa Albina.

Més endavant en el Manual de la casa Regàs, apareix una nota del 1615 que diu: Francesc Regàs ha feta una casa nova de soca-rel en el lloc anomenat Santa Albina, és en la parr. de Lliors. y tambe he fets los quintans tots nous que ni casa ni quintans noy avia agut may res, sols hi avia mes alt de alli ont avuy es la cas un casal que diuen algu tems y devia aver capella, no per quey aya memoria de homens que ley ayen vista. Los sr directa de dita casa y quintana no puch dir qui hes ni he trobat que may mos pesats ayen cabbreuat, no fa la dita casa sensos ni sensals ni tascas ni ninguna manera demals, sols paga delme dels fruits que deu y dona cohes deu quarters una comforme es consuetud desta heretat del Regas tant en la pª de llios com en les terres tinch en la pª derbusies y dita casa y quintans es de la matexa heretat del mas Regas de llios y a tots gastos me costa sent lliures 100.

Un any abans trobem lencàrrec den Regàs per a construir la casa a un tal Joan dEspinelves: Li dóna a fer una casa a preu fet. A Santa Albina. Any 1614.

Ens apareix en el Cadastre de 1800, juntament amb la cambra de Santa Obina. També la trobem en el llistat de les cases de pagès del rector del 1826.

En el padró de 1883 apareix habitada per una família d11 persones, en el padró de 1940 es troba habitada per dues famílies, cadascuna de 5 membres. També es documenta en el mapa de Juli Serra de 1890.