Топ-100
Back

ⓘ Escala de mà. Una escala de mà o escala llevadissa és una eina metàl lica, de fusta, o dambdós materials, de tipus portàtil, que serveix per a pujar o baixar a ..
                                               

Jaume I a cavall (Agapit Vallmitjana i Abarca)

Jaume I a cavall és una escultura del segle XIX realitzada per Agapit Vallmitjana i Abarca. Actualment es troba conservada al Museu Abelló de Mollet del Vallès. Lobra representa a Jaume I el Conqueridor muntat a cavall.

                                               

Ann Riordan

Ann Riordan va ser una dona pionera que va lluitar per la igualtat salarial i de drets. Va ser una dona casada de ben jove que va tornar a treballar i es va convertir en la primera directora general de Microsoft Ireland. Nascuda Ann Kelly el 17 de juliol de 1947, Riordan era filla dun mecànic de CIÉ, Joe Kelly, i de la modista Lillie Kelly. Lillie va ensenyar la Grafton Academy. Riordan tenia sis germans. La família va créixer a Dublín, a Rathfarnham. Riordan va anar a lescola secundària St. Louis, però va marxar als setze anys abans de presentar el seu certificat de secundària. Riordan va ...

Escala de mà
                                     

ⓘ Escala de mà

Una escala de mà o escala llevadissa és una eina metàl lica, de fusta, o dambdós materials, de tipus portàtil, que serveix per a pujar o baixar a llocs poc accessibles o que es troben a diferents nivells o altures.

                                     

1. Normes bàsiques dús

 • Abans de cada utilització sha de comprovar el bon estat de lescala.
 • Les escales manuals són dús generalitzat en gran part de treballs. Hi ha diverses menes descales de mà.
 • Lescala ha de ser prou llarga per a oferir, en totes les posicions en les quals sutilitzi, un suport a les mans i un als peus.
                                     

2. Tipus i normativa

Genèricament, les escales de mà es poden dividir en dos grups:

 • Autoestables o de tisora. Se sustenten soles.
 • Recolzables. No tenen estabilitat per si mateixes i shan de recolzar en lelement a ascendir: paret, façana, etc.

També existeixen les següents:

 • Corredores
 • Amb plataforma
 • Telescòpiques

Hi ha un gran nombre de models descales de mà o portàtils en funció de laltura, el nombre de trams, articulacions, etc. Alguns disposen de plataformes de treball, baranes i elements dancoratge per a realitzar tasques a una certa altura amb total seguretat.

La normativa DIN EN 131 regula, a escala europea la fabricació i característiques de les escales.

                                     

3. Parts

Està formada per dos travessers de longitud variable units transversalment mitjançant travessers col locats de forma equidistant anomenats graons que permeten lascens progressiu fins la zona desitjada. Són elements fàcilment transportables per la seva lleugeresa. Originalment es fabricaven de fusta, però actualment el material més emprat és lalumini per la seva lleugeresa i perquè permet unions entre graons i travessers de major consistència, que perllonguen la vida útil de lescala.

                                     

4. Mesures preventives

 • Les escales de mà es revisaran periòdicament. Es prohibeix la utilització descales de fusta pintades, per la dificultat que això suposa per la detecció dels seus possibles defectes.
 • No situar-la en un lloc de pas per evitar tot risc de col lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas que avisi de la circumstància.
 • Abans dutilitzar una escala de mà caldrà assegurar la seva estabilitat. La base de lescala haurà de quedar sòlidament assentada. En el cas descales simples la part superior se subjectarà, si és necessari, al parament sobre el que es recolza i quan aquest no permeti un suport estable se subjectarà al mateix temps mitjançant una abraçadora o altres dispositius equivalents.
 • Les escales de mà simples es col locaran, en la mesura del possible, formant un angle aproximat de 75º amb lhoritzontal. Quan sutilitzin per accedir a llocs elevats els seus travessers hauran de sobresortir com a mínim 1 metre per sobre.
 • Les escales de mà sutilitzaran de la forma i amb les limitacions establertes pels fabricant. No sutilitzaran escales de mà i, en particular, escales de més de 5 metres de longitud si la seva resistència no està garantida. Queda prohibit lús descales de mà de construcció improvisada.
 • No hauran de ser utilitzades per treballadors que tinguin vertigen o similars.
 • Lascens, descens i els treballs des descales sefectuaran de front a aquestes. Els treballs a més de 3.5 metres dalçada, des del punt doperació a terra, que requereixin moviments o esforços perillosos per a lestabilitat del treballador, només sefectuaran si sutilitza cinturó de seguretat o sadopten altres mesures de protecció alternativa. Es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des descales de mà quan el seu pes o dimensions pugui comprometre la seguretat del treballador. Les escales de mà no sutilitzaran per a dues o més persones simultàniament.
 • Els graons hauran destar nets. Per pujar a una escala cal dur un calçat que subjecti bé els peus. Les soles han destar netes de greix, oli o altres materials lliscants, ja que embruten els graons de la mateixa escala.
 • Les escales de mà tindran la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda per trencament o desplaçament daquestes. En particular, les escales de tisora disposaran delements de seguretat que impedeixin la seva obertura al ser utilitzades.
 • No situar lescala darrere duna porta si no shan pres les precaucions pertinents per evitar que una altra persona pugui obrir-la.
 • No shan de transportar horitzontalment, cal fer-ho amb la part davantera cap avall.
 • Prendre les precaucions adequades perquè en cap moment hi hagi cap persona sota o vora lescala per evitar la caiguda dobjectes sobre elles.
 • Recolzar lescala sempre sobre una superfície estable, lliure dobstacles i de qualsevol substància vessada. Lescala haurà de tenir en tot moment en perfecte estat les sabates antilliscants que ha de tenir.


                                     

5. Font

 • castellà Reial Decret 486/1997, de 14 dabril, pel que sestableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball Arxivat 2013-06-21 a Wayback Machine.