Топ-100
Back

★ Bé dInterès Cultural - història cultural ..Bé dInterès Cultural
                                     

★ Bé dInterès Cultural

Bé dinterès Cultural és una figura jurídica de protecció del patrimoni històric espanyol, tant mobles com immobles. Prèviament, aquest mateix nivell de protecció que va ser reconeguda a espanya com a Monument Nacional.

                                     

1. Concepte i regulació. (Concept and regulation)

La declaració legal anomenat el Bé dinterès Cultural és una figura de protecció regulats per la Llei 16 / 1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric espanyol.

Els governs de Catalunya, País Basc i Galícia van ser objecte de recurs dinconstitucionalitat, ja que els seus estatuts atribueixin competència exclusiva sobre la cultura. Per sentència del Tribunal Constitucional de 17 / 1991 es va reconèixer que corresponien a aquestes comunitats, la declaració i la gestió dels Béns dinterès Cultural. Posteriorment ha estat transferit a totes les comunitats autònomes. A Catalunya i al País Basc és el nom varia, "bé Cultural dinterès Nacional" a Catalunya i "ben qualificats" al País Basc, però el procés de declaració ve a ser el mateix. A Catalunya, el patrimoni històric i la declaració de làrea de conservació, es regeixen per la Llei 9 / 1993, de 30 de setembre, i en la comunitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià està regulat per la Llei 4 / 1998, d 11 de juny.

                                     

2. Definició Legal. (Legal Definition)

Segons disposicions de la mateixa Llei, un BIC és qualsevol construcció i objectes mobles dinterès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic, que ha estat declarat com a tal per ladministració competent. També pot ser declarat BIC, el patrimoni documental i bibliogràfic, els jaciments i vestigis arqueològics, així com llocs naturals, jardins i parcs que tinguin valor artístic, històric o antropològic.

                                     

3.1. Categories Monument

Són les propietats que constitueixen una obra darquitectura o denginyeria, o obres descultura colossal, sempre que tinguin un interès històric, artístic, científic o social.

Està declarada bé dinterès Cultural, categoria de monument, per exemple, la Catedral de Burgos o la catedral de Lleó.

                                     

3.2. Categories Jardí històric. (Historic garden)

És un espai delimitat, el producte de la qual es regula la gestió dels recursos humans elements naturals, que de vegades es complementen amb les estructures de la fàbrica i lestima dinterès en funció del seu origen o de passat històric, o dels seus valors estètics, sensorials o botànics.

Són declarades jardins històrics, per exemple, els Jardins dAranjuez.

                                     

3.3. Categories Històric. (Historic)

És lagrupació dimmobles que forma una unitat dassentament, contínua o dispersa, condicionada per una estructura física, representant de levolució duna comunitat humana per ser un testimoni de la seva cultura o constitueixen un valor dús i gaudi per la comunitat. A més, és un Conjunt Històric a qualsevol nucli individualitzat dimmobles inclòs en una unitat superior de la població que compleixi amb aquestes mateixes característiques i pot ser clarament definits.

Són, per exemple, llocs històrics, la ciutat de Buitrago del Lozoya, Madrid, la ciutat de Granada, la ciutat Antiga de Càceres, o la ciutat de Lleó

                                     

3.4. Categories Lloc històric. (Historic site)

És el lloc o natural, vinculat a esdeveniments o records del passat, a les tradicions populars, creacions culturals o de la naturalesa, i les obres de lhome, que tenen valor històric, etnològic i paleontològic o antropològic.

Han estat declarades com a Lloc Històric, entre daltres, el Lloc Històric de lAlpujarra o el Lloc Històric de les Mines de Riotinto, aquest últim a Huelva.

                                     

3.5. Categories Zona arqueològica. (Archaeological area)

És el lloc o el parc natural on hi ha els actius tangibles i intangibles que poden ser estudiades amb metodologia arqueològica, hagin estat no es té, si vostè està en la superfície, subsòl o sota les aigües espanyoles.

Per tant, jaciments arqueològics, la Cova dAltamira o les restes de la ciutat dItàlica, a Sevilla.

                                     

4. Declaració de BIC. (Declaration of BIC)

Dacord amb la legislació, la Llei 16 / 1985, per a un actiu o passiu passa a formar part del Catàleg de Béns dinterès Cultural a espanya, és necessari que sincoï un registre de ladministració competent, tot i que es pot fer a petició dentitats o individus. Un cop obert lexpedient, saplica al bé patrimonial, amb mesures preventives, totes les legal de protecció proporcionada per les lleis.

Lexpedient es resolgui per acord, o del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma, per mitjà de Decret, quan shan transferit aquest poder, ja sigui pel Consell de Ministres a proposta del Ministeri de Cultura, per mitjà dun Reial Decret.

En alguns casos, i automàticament es va declarar BIC els llocs amb art rupestre prehistòric i els castells despanya i les seves ruïnes.

                                     

4.1. Declaració de BIC. Tramitació de la declaració de la dun bé com a BIC. (Processing of the declaration of the dun well as the BIC)

La declaració dun bé, com BIC, requereix la tramitació dun expedient, que ha dincloure una sèrie de documents i informació específica sobre els béns a declarar.

                                     

4.2. Declaració de BIC. Justificació de la declaració de valors. (Justification of the statement of values)

 • Valor de la identitat. És un valor que sha afegit recentment, està relacionat amb la importància duna propietat a una societat com un element significatiu i identificatori.
 • Valor tipològic. Com a element classificador, per exemple, les esglésies, en el cas de lhabitatge, ens trobem amb la casa tradicional cristià o àrab casa-pati en el SEGLE XVI, a partir daquí sorgeixen diversos subtipus en funció de la vostra organització, el segle xx es caracteritza per lhabitatge col lectiu i habitatges unifamiliars.
 • Valor dimatge o paisatge.
 • Valor de planificació. Influència del lloc on es col loca, turó de la plaça, entre els carrers estrets, etc. associat amb el valor dimatge afegit recentment.
 • Valor artístic. Lestètic, és el que defineix lestil. Hem de tenir un coneixement dels estils com leclecticisme, manté larquitectura tradicional.
 • Valors històric-artístic. Es refereix a lherència tradicional, marcat valor de lantiguitat.


                                     

4.3. Declaració de BIC. Descripció i anàlisi de limmoble. (Description and analysis of limmoble)

Aquesta és la descripció física, els materials emprats, quins tipus hi ha, els mitjans de comunicació, la ubicació de les visites, etc. és una descripció literal. Hem de tenir en compte tres parts: el volum, la tipologia i els materials.

També és necessari especificar les parts de la BIC i les eventuals si hagués.

                                     

4.4. Declaració de BIC. Declaració de medi ambient. (Declaration of environment)

La declaració de les zones de la BIC va aparèixer el 1985, i el seu entorn és un àmbit de protecció no només dels BIC, però tot el que lenvolta. Necessitat duna justificació dels aspectes següents:

 • Anàlisi de levolució de la zona, ha estat funcionant i configurant-lo.
 • Valor de la imatge. Relació que sestableix entre limmoble i els edificis adjacents, de lentorn visual.
 • Descripció de medi ambient. Descripció Literal de limmoble. Numeració.
                                     

4.5. Declaració de BIC. Llista de productes. (List of products)

Els criteris davaluació han variat al llarg de la història, al principi només inclosos els més destacats, després hi va haver una posició dincloure-ho tot, però portar-la a terme va ser complicat. En la situació actual ha tornat a un valor de la seva elecció.

És necessari justificar els actius que estan protegits, en la situació actual, gairebé la totalitat de les mercaderies en un inventari amb el treball, tant textual i gràfica, és bàsicament bibliogràfiques, aquestes fitxes inclouen lanàlisi del material, la tècnica, la cronologia, el grau de conservació, etc.

                                     

4.6. Declaració de BIC. Detalls de productes. (Details of products)

 • Estat de conservació. Aquí hem de recórrer a un arquitecte.
 • Bibliografia i fonts documentals. El treball de la comunitat científica i metodològica, els llibres consultats.
 • Les dades històriques i de la seva època. Tots els de la seva història, és una tasca bàsicament de documentació bibliogràfica.
 • Estil. Diferenciar on es donen els estils de limmoble lloc en un context.
 • Anàlisi del planejament municipal territorial.
 • Les observacions. (Observations)
 • Lús de limmoble. (The use of limmoble)
 • Autor. En molts casos lautor de lobra és desconegut.
 • Figura de planejament vigent.
 • Propostes per la millora de la legislació.
 • Anàlisi de la normativa Que ha de definir.
 • Relació de les propietats afectades pel seu entorn.
                                     

4.7. Declaració de BIC. Conseqüències de la declaració com a BIC. (Consequences of the declaration as BIC)

Un bé cultural, per ser declarat BIC:

 • Serà en el domini públic.
 • Es necessita lautorització de qualsevol obra o modificació.
 • Estarà obligat a facilitar la inspecció, la visita pública i de recerca.
 • Tindrà privilegis fiscals. El propietari dun BIC poden rebre ajuts per al seu manteniment, restauració, etc.
 • Són inseparables del seu entorn, i inexportables. Això inclou els béns, mobles, quadres, joies, que és il legal a treurels del país.
 • Des de la incoació de lexpedient pot aturar la concessió de llicències dobres.
 • En el cas de la propietat haurà de redactar un pla especial o protegir-les amb qualsevol altra figura de planejament.
                                     

5. Declaració genèrica. (Declaration generic)

Per a una disposició addicional de la llei de 1983, es va convertir en lImmoble dinterès Cultural duna sèrie delements protegits genèricament per diversos decrets:

 • Decret 2563 / 1966, amb la que està declarada com a monuments nacionals de tots els edificis megalítics, coves prehistòriques i altres restes prehistòriques i protohistòriques de les illes de Mallorca i Menorca, independentment de la seva condició.
 • Decret 571 / 1963, de 14 de març, sobre la protecció descuts, emblemes, pedres heràldiques, rotlles de justícia, creus de terme i similars, amb més de 100 anys dantiguitat.
 • Decret de l 1 de març de 1962, i per aquest motiu, alguns museus són declarats monuments, inclosa la recollida i ledifici on es troba situat en la mesura que sigui destinat a aquest fi.
 • Decret 449 / 1973, de 22 de febrer, sobre hórreos o cabazos existents a Astúries i Galícia, amb més de 100 anys dantiguitat.
 • Decret de 22 dabril de 1949 sobre protecció de castells, independentment del seu estat de ruïna.


                                     

6. Enllaços externs. (External links)

 • Llei 16 / 1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.
 • El ministeri de Cultura despanya: béns culturals protegits.
 • Cerca de béns dinterès cultural al País Valencià de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià.

Users also searched:

dInters, Cultural, B dInters Cultural, bé dinterès cultural, història cultural. bé dinterès cultural, bé d'interès cultural,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Novetats tributàries introduïdes per la Llei 1 2018, del pressupost.

TELÈFONS DINTERÉS És coneguda com la parròquia de la neu i del romànic​, però també de la natura, de la cultura i de les tradicions. o també simplement podeu expressar la vostra opinió, o bé exposar nos les vostres queixes o. Inauguració del corral i lhort de les Arnes de Casa Rossell El. Per millorar lexperiència de navegació, i oferir continguts i serveis dinterès. Aquest Estatut sha danar definint a través del Llibre Blanc de la Cultura, eina de I fomentar la de manera que tant creadors com consumidors de cultura en El que passa és que de vegades alguna gent no sap ben bé què és la cultura. Arxius de Bé Cultural dInterès Local FÒ. En cas de necessitat dassistència consular, truqueu al telèfon demergències consulars 376 324 292 operatiu les 24 h els 365 dies lany o bé escriviu al. Any 16 Núm. 9 11 de febrer de 2004 Govern Altres disposicions. Residència per raons dinterès científic, cultural i esportiu shan de presentar o bé autenticats amb la postil la de la Convenció de lHaia, o bé degudament.

Constitució del Principat dAndorra WIPO.

És una de les 15 festes dinterès cultural com a bé immaterial del patrimoni cultural Andorrà. 376 730 066 recercaipatrimoni@c. Lemblemàtic Hotel Rosaleda reneix com a seu del Ministeri de. Aquest darrer pot ser gestionat per treballadors designats o bé, en determinats casos, pot ser assumit directament per lempresari. Addicionalment larticle 18.


MODELS FLEXIBLES DE FORMACIÓ: UNA RESPOSTA A LES.

Declaració de lHotel Rosaleda com a bé dinterès cultural en la categoria de monument Vista la notificació efectuada als propietaris l11 de desembre del 2003. ESPAI SINGULAR FEDA Cultura. El Govern, a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert​, ha declarat bé dinterès cultural BIC, en la classificació de.

Patrimoni Cultural.

El 2005 va ser inclosa a lInventari general del patrimoni cultural com a Bé d​interès cultural en la categoria de paisatges culturals. Shi pot trobar, entre d​altres,. Consell dEuropa Informació. Bé en alguns casos no hi ha diferències molt grans, en altres sí que dinterès, seguit de la manca de temps i la poca oferta al país o prop de. Canòlich, repartir i compartir Ara Andorra. It will be ready to run directly without any installation and will be displayed in a Andorra va impulsar, el 2013, en el marc de la presidència andorrana del Consell dEuropa, el projecte de Competències duna cultura de Enllaços d​interès. Itinerari de les Bons Departament de Promoció i Turisme Encamp. Visor per a consultar la Guia de carrers i punts dinterès dAndorra. 3007, Edifici comunal Els Arcs, Centre cultural congressos, Centre cultural congressos.


Govern no ha seguit els processos adients per la declaració d.

Està declarat bé dinterès cultural. 3. CAMÍ RAL. Tot i que a Andorra no hi ha hagut mai reis, alguns camins sanomenaven camins rals. Eren les principals vies. 59 OPV 01 Ordenació BIC Vall Comú dEncamp. Seguretat jurídica en lexercici duns drets fonamentals de la persona que, si bé sempre Capítol V. Dels drets i principis econòmics, socials i culturals no és per causa justificada dinterès públic, mitjançant la justa indemnització i dacord. El Govern declara el fons fotogràfic Josep Alsina Martí com a bé d. El cap de Govern, Antoni Martí la ministra de Cultura, Olga Gelabert els cònsols dOrdino, de lexterior de ledifici del segle XV, declarat bé dinterès cultural. Comú Escaldes Engordany. Que aquest valor sactualitzarà en funció duns coeficients determinats en funció dels anys en què el bé immoble hagi estat en propietat de lobligat tributari​.


Composició Comú de Canillo.

Hi havia existit un gran castell, probablement del segle XIII, del que es conserven les runes, actualment bé cultural dinterès nacional. És molt. 30 12 2020 A087. Enquesta sobre hàbits i pràctiques culturals. Any. El Departament de Patrimoni Cultural i Molines Patrimonis han presentat avui de la Roureda de la Margineda va ser declarat bé dinterès en la classificació. El Govern ha de fer el reconeixement de bé dinterès cultural del. De la plaça del Lledoner dOliana i el monument a les Homilies dOrganyà ja disposen de la declaració de Bé Cultural dInterès LocalLlegir. Continguts CATALÀ Afers Exteriors. Bé dInterès Cultura. El Pont de la Margineda Cultura licita els treballs de consolidació estructural de lestrep dret del pont de la Margineda.

Patrimoni cultural Cultura ando.

La Universitat dAndorra, en lassignatura dEducació en patrimoni cultural d​Andorra. Els dir, que es faci evident la relació que es produeix entre un bé patrimonial i un nen. amb punts dinterès culturals de les diferents parròquies del país. El Govern declara bé dinterès cultural dos fons bibliogràfics dOrdino. Declarant la vall del Madriu, Perafita i Claror, patrimoni mundial, com a bé immoble dinterès cultural en la classificació de paisatge cultural. 3 llocs amb encant a prop dAndorra que no coneixes TotMagazine. Quinze festes dinterès cultural que estan incloses en lInventari general del patrimoni cultural andorrà considerades com a bé immaterial.

Guia Govern dAndorra IDE Andorra.

El Govern haurà de declarar el ball de lossa dOrdino bé dinterès cultural en el cas que es decideixi finalment adherir se la candidatura. Decret del 8 4 2009 de declaració de bé dinterès cultural en la. 2008, sincoa lexpedient de declaració de bé dinterès cultural en la del ministeri titular de la cultura per la incoació de bé dinterès cultural. Ruta del romànic El web de la parròquia dOrdino. Les Bordes de Ràmio, Fontverd i la Farga bé dinterès cultural. Seguim pujant fins a arribar al Pla de lIngla just abans darribar al refugi de lIlla es veuen els.


EL VALOR DE LA CULTURA BLOG LLIBRE BLANC.

El decret de declaració dun bé immoble dinterès cultural ha dincloure els criteris arquitectònics i urbanístics que han de regir les intervencions sobre el bé​. Cultura Turisme dAndorra la Vella. Visita la biblioteca de la casa dAreny Plandolit per descobrir el patrimoni bibliogràfic que ha estat declarat bé dinterès cultural. Hi haurà visites guiades per a. Residències sense treball ABC Assessors i Consultors. Si bé el resident pot desenvolupar les activitats necessàries per la gestió del seu propi Es considera resident per raons dinterès científic, cultural i esportiu,​.

Coronallacs Patrimoni natural Govern dAndorra.

Zona reconeguda per lUNESCO com a Patrimoni Mundial a títol de Paisatge Cultural. Bé immoble dinterès cultural Decret de Govern 19.10.2005. 32000. Arxius de Bé dInterès Cultura FÒ. Decret. del Govern del 8 04 09 de declaració de bé dinterès cultural en la classificació. de monument de la Casa Rull de Sispony. Exposició.


Coneix Andorra ParlAPP 2on premi dACTINN AWARDS 2020.

Возможно, вы имели в виду:. Proposició de llei de modificació de la Llei 9 2003 Consell General. Vam veure que en molts llocs dinterès turístic no es trobava cap tipus d​informació millor la història i el patrimoni dAndorra i els seus llocs dinterés cultural i turístic. Això ens ajuda a comunicar bé, amb la millor qualitat i per a tothom. 035 11 SENT È NCIA NÚM. 69 2011 PARTS: Apel lant CONSELL. Es tracta dun edifici considerat bé dinterès cultural, per la seva arquitectura de granit i per representar la modernització dAndorra. Actualment. Restauració duna vuitantena de metalls. El Consell de ministres ha aprovat avui la declaració de bé dinterès cultural de dos importants fons bibliogràfics situats la parròquia.


Diem, Que, vist el Decret del Govern del 19 doctubre Adn Andorra.

Delimiten lentorn de protecció dun Bé dInterès. Cultural. Pel que fa la sol licitud i realització dobres en un entorn cautelar, es recupera el. Decret del 18 2 2009 de declaració de bé dinterès cultural en la. La cultura contemporània i la popular coexisteixen a Andorra la Vella i són les protagonistes duna de les facetes més actives de la vida cultural de Principat. Cultura Jornades europees del patrimoni. Madriu Perafita Claror, patrimoni mundial, com a bé immoble dinterès cultural en la classificació de paisatge cultural, publicat al BOPA en data 28 doctubre del​. Durant els dies 15 i 16 de novembre, el Ministeri de Cultura del Govern Lany 2004, lHotel Rosaleda va ser declarat bé dinterès cultural i,.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →