Топ-100
Back

ⓘ Anàlisi DAFO. L Anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica per a avaluar les D ebilitats, A menaces, F ortaleses i O portunitats dun projecte. Consis ..
Anàlisi DAFO
                                     

ⓘ Anàlisi DAFO

L Anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica per a avaluar les D ebilitats, A menaces, F ortaleses i O portunitats dun projecte. Consisteix en una anàlisi que diferencia entre els factors interns duna organització i els factors externs daquesta. Es tracta despecificar lobjectiu dun projecte i la identificació dels factors interns i externs que són favorables i desfavorables per assolir aquest objectiu. La tècnica se li atribueix a Albert Humphrey, la Universitat de Stanford els anys 1960 i 1970.

 • Amenaces: elements del medi, externs a lequip que desenvolupa el projecte, que podrien causar problemes per a assolir lobjectiu.
 • Oportunitats: oportunitats del medi, externes a lequip que desenvolupa el projecte, que posen en avantatge lequip per a assolir el seu lobjectiu, com millorar el rendiment o obtenir majors guanys.
 • Fortaleses: característiques del projecte i el seu equip que li donen un avantatge per a assolir els objectius o en relació la resta de projectes.
 • Debilitats o limitacions: són característiques que situen el projecte i el seu equip en un desavantatge per assolir els objectius o en relació la resta de projectes.

La identificació dels DAFOs és essencial per al procés de planificació per la consecució dun objectiu. Qui pren decisions ha de determinar si lobjectiu és assolible, tenint en compte lanàlisi DAFO. Si lobjectiu no és assolible, un objectiu diferent ha de ser seleccionat i sha de repetir el procés.

                                     

1. Anàlisi externa

Lorganització no existeix ni pot existir fora dun entorn, fora daqueix entorn que li envolta; així que lanàlisi externa permet fixar les oportunitats i amenaces que el context pot presentar-li a una organització.

El procés per a determinar aqueixes oportunitats o amenaces es pot realitzar de la següent manera:

 • Interès de les institucions públiques.
 • Restriccions la importació i exportació.
 • De caràcter polític
 • Relacions internacionals.
 • Sistema de govern.
 • Estabilitat política del país.
 • Establint els principals fets o esdeveniments de lambient que tenen, o podrien tenir, alguna relació amb lorganització. Aquests poden ser
 • De caràcter legal
 • Impostos sobre certs articles o serveis.
 • Tendències fiscals
 • Impostos sobre utilitats.
 • Forma de pagament dimpostos.
 • Descentralització dempreses en les zones urbanes.
 • Legislació
 • Manteniment de lentorn.
 • Laboral.
 • Nivell de preus.
 • Deute pública.
 • Econòmiques
 • Inversió estrangera.
 • Nivell de salaris.
 • Sistema de salubritat i higiene.
 • De caràcter social
 • Ocupació i atur.
 • Creixement i distribució demogràfica.
 • Canvis en els sistemes.
 • De caràcter tecnològic
 • Rapidesa dels avanços tecnològics.
 • Determinant quins daqueixos factors podrien tenir influència sobre lorganització en termes de facilitar o restringir lassoliment dobjectius. És a dir, hi ha circumstàncies o fets presents en lambient que de vegades representen una bona OPORTUNITAT que lorganització podria aprofitar, ja siga per a desenvolupar-se encara més o per a resoldre un problema. També pot haver situacions que més aviat representen AMENACES per a lorganització i que puguen fer més greus els seus problemes.
                                     

1.1. Anàlisi externa Oportunitats

Les oportunitats són aquells factors, positius, que es generen en lentorn i que, una vegada identificats, poden ser aprofitats.

Algunes de les preguntes que es poden realitzar i que contribueixen en el desenvolupament són:

 • Quins canvis en la normativitat legal i/o política sestan presentant?
 • Quines circumstàncies milloren la situació de lempresa?
 • Existeix una conjuntura en leconomia del país?
 • Quines tendències del mercat poden afavorir-nos?
 • Quins canvis en els patrons socials i destils de vida sestan presentant?
 • Quins canvis de tecnologia sestan presentant en el mercat?
                                     

1.2. Anàlisi externa Amenaces

Les amenaces són situacions negatives, externes al programa o projecte, que poden atemptar contra aquest, pel que arribat al cas, pot ser necessari dissenyar una estratègia adequada per a poder sortejar-les.

Algunes de les preguntes que es poden realitzar i que contribueixen en el desenvolupament són:

 • Es tenen problemes de recursos de capital?
 • Què estan fent els competidors?
 • Quins obstacles senfronten a lempresa?
 • Pot alguna de les amenaces impedir totalment lactivitat de lempresa?
                                     

2. Anàlisi interna

Els elements interns que shan danalitzar durant lanàlisi DAFO corresponen a les fortaleses i debilitats que es tenen respecte la disponibilitat de recursos de capital, personal, actius, qualitat de producte, estructura interna i de mercat, percepció dels consumidors, entre altres.

Lanàlisi interna permet fixar les fortaleses i debilitats de lorganització, realitzant un estudi que permet conèixer la quantitat i qualitat dels recursos i processos amb què compta lens.

Per a realitzar lanàlisi interna duna corporació han daplicar-se diferents tècniques que permeten identificar dins de lorganització quina atributs li permeten generar una avantatge competitiu sobre la resta dels seus competidors.

                                     

2.1. Anàlisi interna Fortaleses

Les fortaleses són tots aquells elements interns i positius que diferencien al programa o projecte duns altres digual classe.

Algunes de les preguntes que es poden realitzar i que contribueixen en el desenvolupament són:

 • Què percep la gent del mercat com una fortalesa?
 • Quina consistència té lempresa?
 • Quins avantatges hi ha en lempresa?
 • Què fa lempresa millor que qualsevol altra?
 • Quins elements faciliten obtenir una venda?
 • A quins recursos de baix cost o de manera única es té accés?
                                     

2.2. Anàlisi interna Debilitats

Les debilitats es refereixen a tots aquells elements, recursos,habilitats i actituds que lempresa ja té i que constitueixen barreres per a assolir la bona marxa de lorganització. També es poden classificar: aspectes del servei que es brinda, aspectes financers, aspectes de mercat, aspectes organitzacionals, aspectes de control.

Les debilitats són problemes interns, que, una vegada identificats i desenvolupant una adequada estratègia, poden i han deliminar-se.

Algunes de les preguntes que es poden realitzar i que contribueixen en el desenvolupament són:

 • Què es pot evitar?
 • Que shauria de millorar?
 • Quins desavantatges hi ha en lempresa?
 • Quins factors redueixen les vendes o lèxit del projecte?
 • Què percep la gent del mercat com una debilitat?
                                     

3. Matriu FODA o DAFO

De la combinació de fortaleses amb oportunitats sorgeixen les potencialitats, les quals assenyalen les línies dacció més prometedores per lorganització.

Les limitacions, determinades per una combinació de debilitats i amenaces, col loquen un seriós advertiment.

Mentre que els riscos combinació de fortaleses i amenaces i els desafiaments combinació de debilitats i oportunitats, determinats per la seva corresponent combinació de factors, exigiran una curosa consideració a lhora de marcar el rumb que lorganització haurà dassumir cap al futur desitjable com seria el desenvolupament dun nou producte.

                                     

4. Origen

Lorigen de la paraula estratègia es remunta a l art de la guerra, especialment al llibre que duu aquest títol escrit pel general Sun Tzu, on es planteja: "No només és necessari avaluar les condicions del propi comando sinó també les del comando enemic."

Es considera que aquesta tècnica va ser originalment proposada per Albert Humphrey durant els anys seixanta i setanta en els Estats Units durant una investigació de lInstitut dInvestigacions de Stanford que tenia com a objectiu descobrir per què fallava la planificació corporativa.

Existeixen referències Autores Llibre que identifiquen a Learned, Christensen, Andrews y Guth com els seus autors, en "Business policy, Text and cases" 1965, Homewood Il, Richard D. Irwin. La cita també José María Carrillo de Albornoz y Serra en la pàgina 49 de "Manual dautodiagnòstic estratègic".

                                     

5. DAFO o FODA dinàmic

Carnap 1993 presenta el FODA dinàmic, que no compara factors interns i externs, sinó que relaciona experiències del passat amb opcions de desenvolupament del futur. Fortaleses sinterpreten com èxits en el passat - les Debilitats com errors en el passat. Eliminar errors habilita aprenentatge i innovación. La seua aplicació en àrees crítiques tendeix a intervenir conflictes, incrementa la motivació entre tots els participants i orienta a solucions. Conté principis bàsics daprenentatge i genera processos dinnovació altament participatius.

                                     
 • es poden classificar com oportunitats i amenaces en l anàlisi DAFO Un mètode gràfic per a l anàlisi PEST, anomenat PESTLEWeb ha estat desenvolupat
 • desenvolupament i implementació de plans per assolir propòsits i objectius. Una de les eines més usuals en aquest tipus de planificació és l Anàlisi DAFO Viccionari
 • posterior diagnòstic. Es divideix l etapa d anàlisi en anàlisi intern, el que es centra en la pròpia organització i anàlisi extern, el que es refereix a l exterior
 • Premi Miquel Casablancas 2012 i co - director, juntament amb Jordi Antas, de DAFO Ha comissariat projectes expositius per a diferents espais a Barcelona
 • i la interpretació d un missatge acustic. Anàlisi Transformacions sobre la veu anàlisi espectral, anàlisi temporal... Detector: Detecta els caràcters
 • jewishencyclopedia.com articles 10879 - mishnah Jewish Encyclopedia.com Amoraïm Daf Yomi Halacà Mixnà Talmud de Babilònia Dafaweek.com Dafyomi.co.il Dailygemara
 • la visualització de recursos audiovisuals podcasts, videos curts l anàlisi d inforgrafies, esquemes o diagrames, i fins i tot la gamificació. Així
 • Posteriorment a la seva creació, és imprescindible la realització d un anàlisi DAFO per trobar, d una banda els avantatges i els punts forts i d altra banda
 • que s ha aconseguit aprendre, dels resultats obtinguts, realitzar una anàlisi DAFO és a dir, analitzar els punts forts i febles, la línia a seguir per
 • 550. No obstant això, algunes afirmacions de la literatura clàssica, i anàlisi a posteriori, han portat molts erudits a concloure que el Talmud Babli
 • altres tradicionals són producte de l activitat humana i es comprenen sota l anàlisi arqueològica i científic. En la seva forma actual va ser fundat en 1963

Users also searched:

ministra esports andorra,

...
...
...